چگونه کلمه دانش‌جو (یا استاد) را به کلمه دیگری مثل دانش‌آموز (و دبیر) تغییر دهیم؟

با توجه به اینکه نمرا را در چه محیطی به کار می‌گیرید، ممکن است از کلمات مختلفی برای اشاره به دانش‌جو و مدرس استفاده کنید. مثلاً ممکن است به جای دانش‌جو بخواهید از کلماتی مثل “دانشجو”، “دانش‌آموز”، “کارآموز”، “زبان‌آموز”، “همکار” و غیره استفاده کنید و یا به جای “استاد” از کلماتی مثل “معلم”، “دبیر”، “مربی” […]

Read More